Startsida/För vårdgivare/Diagnostiskt centrum/Biobank- och vävnadscentrum

Biobank- och vävnadscentrum

Biobankslagen

Biobankslagen ska göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär.

Cell- och vävnadslagen

Cell- och vävnadslagen, förordningar och föreskrifter har sin grund i EU:s lagstiftning. Regelverket omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler: samtycke till donation, urval av donatorer, tillvaratagande, bearbetning, förvaring, distribution och transplantation eller assisterad befruktning av vävnader och celler.

Diagnostiskt centrum ansvarar för Landstingets tillämpning av vävnadslagen

Biobank- och vävnadscentrum

Biobank- och vävnadscentrum ingår i Diagnostiskt centrum och omfattar landstingets samtliga biobanker samt landstingets samtliga vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

I centrumchefens uppdrag ingår bl.a. att:

  • utse representanter i Regionalt biobanksråd för Sydöstra sjukvårdsregionen, besluta om inrättande eller förändring av biobanker och utse biobanksansvariga.
  • för vävnadsverksamheten utse representanter i såväl regional som nationell samverkan, besluta om inrättande eller förändring av vävnadsinrättningar och utse ansvariga.

Vävnadsinrättning är en enhet som bearbetar, förvarar eller distribuerar mänskliga vävnader eller celler som ska användas för transplantation till människor. Vävnadsinrättningen är navet i vävnadsverksamheten och har huvudansvaret för vävandens kvalitet genom hela hanteringskedjan. För att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning krävs tillstånd från Socialstyrelsen.