Kort om biobank och provsamlingar

Biobank är organisatoriskt begrepp för den enhet där prover sparas.

Biobank inrättas av huvudman (juridisk person), anmäls till Socialstyrelsen och innehåller en eller flera provsamlingar med en eller flera prover. Varje biobank skall ha en av huvudmannen utsedd biobanksansvarig person.

Prover som tagits inom hälso- och sjukvård för hälso- och sjukvårdsändamål organiseras i en eller flera primära provsamlingar. (Endast vårdgivare kan för närvarande ha primära provsamlingar.)

Prover som tagits inom hälso- och sjukvård, men för annat ändamål, t ex forskning, undervisning eller klinisk läkemedelsprövning organiseras i en eller flera primära provsamlingar med särskilda föreskrifter. Endast vårdgivare kan ha primära provsamlingar med särskilda föreskrifter.

Prover som erhållits från annan biobank, oaktat syfte, ingår i en eller flera sekundära provsamlingar och får inte utlämnas vidare till ny biobank. Vid utlämning övergår ansvaret för provet till den nya biobanken, men förteckning över vilka prover som utlämnats finns kvar hos den ursprungliga biobanken. Utlämning skall anmälas till Socialstyrelsen av den utlämnande biobanken.

Sekundära provsamlingar får innehas av annan huvudman än vårdgivare, t ex universitet, läkemedelsföretag.

Prover får skickas för analys eller utlåtande till annat ställe inom eller utom Sverige, men får inte förvaras där utan skall återsändas eller kasseras efter utförd analys.

Handledningar och instruktioner fastställda av Regionalt biobanksråd finns att hämta på Regionalt Biobankscentrums webbsida, Regionalt Biobankscentrum i Linköping sydöstra sjukvårdsregionen).