Vävnadscentrum

Vävnadscentrum har till uppgift att svara för Landstingets tillämpning av vävnadslagen. Verksamheten omfattar landstingets samtliga vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

Samordnaren är ansvarig handläggare vid enheten.

I vävnadssamordnarens ansvar ingår bl.a. att:

  • leda/samordna landstingets vävnadsverksamheter
  • verka för att vävnadsverksamheterna som omfattas har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller Socialstyrelsens föreskrift 2005:12 och föreskrifterna inom vävnads­området
  • initiera, planera och genomföra utbildning om vävnadslagen, förordningar och föreskrifter för berörd personal inom landstinget
  • samverka med donationsansvarig sjuksköterska och donationsansvarig läkare
  • bevaka nationella arbeten och genomföra landstingsgemensamma beslut i lands­tinget
  • samverka med andra landsting inom vävnadsområdet, särskilt med landstingen inom regionen

Benvävnadsinrättning Landstinget i Kalmar län

Socialstyrelsen har gett Landstinget i Kalmar län tillstånd att inrätta vävnadsinrättning.
Vävnadsinrättningen är registrerad under namnet Benvävnadsinrättning Landstinget i Kalmar län.
Vävnadsinrättningen omfattar länets tre ortopedkliniker och bedrivs vid operationsenheten på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus.

Vävnadsinrättningen ansvarar för vilka krav som ska gälla för urval av donatorer och rutiner för tillvaratagande och användning.
Vävnadsinrättningen ska också hålla ett register som innehåller uppgifter om donatorer, om de vävnader inrättningen hanterar. Registret ska också innehålla uppgifter om användningen av vävnaderna och om eventuella allvarliga avvikande händelser eller biverkningar som drabbat eller riskerar att drabba donator eller mottagare. Registret ska i första hand garantera att alla vävnader går att spåra tillbaka till den som donerat dem och att man håller reda på allt som hänt med vävnaden under tiden från tillvaratagande till användning.

Beskrivning av verksamheten och dess syfte

Benvävnad från människa används främst inom ortopedin för att reparera defekter i ben som kan uppkomma i samband med lossning av protes efter höft eller knäprotes-operationer. Sådan lossning inträffar oftast lång tid efter protesoperationen men kan då medföra omfattande förluster av patientens ben i anslutning till protesen. Det transplanterade benet kan användas för att fästa en ny protes och stimulerar samtidigt kroppen att återbilda eget ben.

En protes som lossnat har tidigare varit svår att fixera på ett tillfredsställande sätt så att långtidsresultaten blir goda. Metoden med benpackning utvecklades för cirka 20 år sedan och har använts sedan dess. I korthet innebär metoden att fruset ben från givare mals till millimeterstora bitar som sedan med stor kraft packas in i den bendefekt som uppstått på grund av t.ex. proteslossningen. I detta transplantat cementeras sedan en ny protes. Resultaten av denna operationsmetod har varit goda och metoden har snabbt vunnit en stor spridning – såväl i Sverige som utomlands.