Fusobacterium necrophorum

Sedan 27/2 utförs vid mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset i Kalmar utvidgad svalgodling riktad mot Fusobacterium necrophorum.

 De vanligaste bakteriella fynden vid tonsillit anses vara beta-hemolytiska streptokocker i synnerhet grupp A. Flera studier talar dock för att Fusobacterium necrophorum orsakar en icke obetydlig andel av alla tonsilliter. Bakterien kan även ge upphov till allvarligare tillstånd som peritonsillit och Lemièrres syndrom. I en engelsk studie återfanns Fusobacterium necrophorum hos 10 % av inkluderade patienter med halsont och i en dansk undersökning var denna bakterie det vanligaste odlingsfyndet (23 %) hos patienter med peritonsillära abscesser.

Relevansen av ett positivt odlingsfynd kan vara svår att säkert värdera utifrån idag existerande kunskaper. Några säkra uppgifter rörande asymtomatiskt bärarskap av Fusobacterium necrophorum föreligger ej då variationerna varit stora (0-27 %) mellan genomförda studier. Det har dock visats att förekomsten av bakterien tenderar att vara högre hos patienter med halssymtom än i en kontrollgrupp. Dessutom förefaller mängden bakterier vara större hos patienter med symtomatisk halsinfektion än vid ett asymtomatiskt bärarskap. Fusobacterium necrophorum återfinns oftare hos yngre individer. Ytterligare studier pågår som sannolikt kan öka kunskaperna om Fusobacterium necrophorum och dess betydelse.

Odling riktad mot bakterien kan vara indicerad vid peritonsillit, misstanke om Lemièrres syndrom och vid kvarstående misstanke på bakteriell tonsillit trots negativ svalgodling riktad mot beta-hemolytiska streptokocker. Utvidgad svalgodling riktad mot Fusobacterium necrophorum utförs på specifik förfrågan. Alternativet är valbart direkt i Cosmic.