Hälsan i Kalmar län- epidemiologisk bevakning

Epidemiologi innebär att vetenskapligt studera hälsans samt ohälsans utbredning och dess orsaker i en befolkning.

Regional Folkhälsoatlas

Landstingen i Jönköping, Östergötland och Kalmar län samarbetar i den epidemiologiska bevakningen bland annat genom regionala folkhälsoatlaser. Syftet med en folkhälsoatlas är att visa hälsoläget, vad hälso- och sjukvården gör åt problemet och vilka förbättringar man kan göra.

Övervikt och fetma

Koloncancer

Barnmiljöhälsorapporten 2013

Den regionala barnmiljöhälsorapporten 2013 är en sammanhållen rapport för den sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporten ger värdefulla kunskaper om den miljö barn lever i och som påverkar deras hälsa. Resultatet kan ge en fingervisning om vilka områden som bör proriteras för att förbättra barns miljö och hälsa. Rapporten har utarbetats av medarbetare på Arbets- och miljömedicin (AMM) och Folkhälsocentrum (FHC) i Linköping, Landstinget i Östergötland samt Hälsouniversitetet (HU). I referensgruppen har det även funnits representanter från vårt landsting och länsstyrelsen i Kalmar

Barnmiljöhälsorapporten 2013

Kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvården inom Kalmar län

För att kunna planera och budgetera Landstinget i Kalmar läns hälso- och sjukvård på bästa sätt är det viktigt att känna till hur länsinvånarnas hälsoläge ser ut. För detta ändamål mäter och studerar vi befolkningens livsvillkor, levnadsvanor, självskattad hälsa, befolkningens syn på hälso- och sjukvård samt vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning. Vi använder sedan data för att försöka förhindra att ohälsa uppkommer genom hälsofrämjande arbete som kan handla om levnadsvanor, delaktighet i vården och familjesituation.

För en mer ingående djupdykning av hälsoläget och vårdkonsumtionen i Kalmar län rekommenderas:

Kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvård inom Kalmar län.

Folkhälsoprofiler i Kalmar län