Startsida/För vårdgivare/Folkhälsa/Hälsofrämjande arbete

Landstingets hälsofrämjande arbete

Här presenteras olika inslag för att främja hälsa och minska ohälsa i Landstinget i Kalmar län.

Att arbeta hälsofrämjande i hela organisationen innebär att ha ett vidgat synsätt på vilka kunskaper och arbetssätt som är mest effektiva för bästa möjliga hälsa i befolkningen.

Om fler länsinvånare ändrar sitt beteende och förändrar sina levnadsvanor i positiv riktning kommer hälsoläget att förbättras för de enskilda individerna och därmed även hälsan i befolkningen. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal stödjer och inspirerar människor till att ta ansvar för sin hälsa. Ett hälsofrämjande arbete handlar även om att stärka hälsoperspektivet i verksamheterna.

Hälsofrämjande organisation

Landstinget i Kalmar län är medlemmar i det nationella nätverket HFS- Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Vill du veta mer gå in på nätverkets hemsida.

Vi satsar hjärtligt

Vår vision är att vara hälsolänet. Om du behöver stöd i att ändra en levnadsvana och förbättra din hälsa finns vi här för dig.

Tobaksfritt landsting

Landstinget är sedan 2006 tobaksfritt för att främja hälsa hos alla som som bor här eller besöker länet. Det innebär att alla patient- och kundmöten som landstingets medarbetare har ska vara tobaksfria. De anställda som önskar sluta med tobak ska erbjudas stöd från Landstingshälsan och alla medarbetare som nyrekryteras ska informeras om landstingets tobakspolicy.

Tobaksfritt län

Landstinget har satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. Bland annat har landstinget anslutit sig till Tobacco Endgame som ett av de första landstingen i landet. Det övergripande målet för Tobacco Endgame är att genom opinionsbildningen minska rökningen till fem procent 2025.

I tobaksstrategin prioriteras barn och ungdomar, gravida rökare och psykiskt sjuka med somatisk sjukdom som använder tobak.

Det tobaksförebyggande arbetet med Tobaksfri Duo ska utökas och även utvecklas till gymnasiet. Målet är att samtliga elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfria.

Vinsterna med att vara tobaksfri

Ladda fritt ner appen Rökfri

Fimpa med appen Fimpaaa!

Hälsocentraler med livsstilsmottagningar

Livsstilsmottagningar finns på alla Hälsocentraler där patienter kan få stöd att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Hälsokoordinatorn har en viktig och central funktion på en livsstilsmottagning. Denna kan ge råd och stöd till de som vill förändra sina vanor kring mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och stress. De kan hänvisa patienter med FaR-Fysisk aktivitet på recept till FaR-ledare i föreningslivet. Patienter som vill sluta använda tobak kan få komma till en tobaksavvänjare på Hälsocentralen. Hälsokoordinatorn är länken mellan läkaren och de lokala förutsättningar, allt för att hjälpa patienten!

Mer om hälsa och livsstil på 1177.se

Kom igång - för ett friskare liv

Landstingets hälsosatsning med olika Kom-igång-aktiviteter pågår i hela länet. Landstingets hälsokoordinatörer, tobaksavvänjare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister med flera träffar gärna dig och pratar om levnadsvanor, ger tips på enkel vardagsmotion och visar övningar och träningsprogram som finns på 1177.se. Tillsammans med externa aktörer som Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och kommunerna vill Landstinget inspirera till ett friskare liv. Målgruppen är invånarna med fokus på seniorer och skolelever.

För seniorer
"Sund Smart Stark Senior" är ett projektet som Landstinget, tillsammans med Smålandsidrotten och länets kommuner, genomför mot målgruppen seniorer. Utbildningen ger olika motionsaktiviteter och föreläsningar för seniorer (65+) i syfte att främja och bibehålla god hälsa. Senior på 1177.se