Startsida/För vårdgivare/Folkhälsa/Hälsofrämjande arbete

Landstingets hälsofrämjande arbete

Här presenteras olika inslag för att främja hälsa och minska ohälsa i Landstinget i Kalmar län.

Vår vision är "hälsolänet" – för ett friskare, tryggare och rikare liv" - det vill säga landstinget ska vara ett föredöme för hälsoarbetet i länet.

Hälsofrämjande organisation

Att arbeta hälsofrämjande i hela organisationen innebär att ha ett vidgat synsätt på vilka kunskaper och arbetssätt som är mest effektiva för bästa möjliga hälsa i befolkningen.

Om fler länsinvånare ändrar sitt beteende och förändrar sina levnadsvanor i positiv riktning kommer hälsoläget att förbättras för de enskilda individerna och därmed även hälsan i befolkningen. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal stödjer och inspirerar människor till att ta ansvar för sin egen hälsa. Ett hälsofrämjande arbete handlar även om att stärka hälsoperspektivet i verksamheterna.

Sedan 2015 är landstinget medlem som hel organisation i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Målet med arbetet är att driva utvecklingen mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

Enligt landstingsplanen 2015-2017 finns ett tydligt fokus på hälsa och hälsofrämjande sjukvård där särskilt prioriterade områden är:  

  • Fysisk aktivitet,
  • Tobaksfritt län 2025
  • Jämställd vård
  • Psykisk hälsa.

Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra all verksamhet i alla förvaltningar och bidra till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården, såväl som god folkhälsa i länet och en mer jämlik och jämställd vård
Vill du veta mer gå in på HFS-nätverkets webbplats.

1177.se | Satsa hjärtligt på din hälsa

Om du behöver stöd i att ändra en levnadsvana och förbättra din hälsa finns vi här för dig. Goda råd om mat, rörelse, stress och sömn, träningsprogram, avslappningsövningar, hälsotester med mera finns på 1177.se dygnet runt. Det går också bra att kontakta våra livsstilmottagningar, på våra hälsocentraler.

Tobaksfritt landsting

Landstinget är sedan 2006 tobaksfritt för att främja hälsa hos alla som som bor här eller besöker länet. Det innebär att alla patient- och kundmöten som landstingets medarbetare har ska vara tobaksfria. De anställda som önskar sluta med tobak ska erbjudas stöd från Landstingshälsan och alla medarbetare som nyrekryteras ska informeras om landstingets tobakspolicy.

Tobaksfritt län

Landstinget har satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. Bland annat har landstinget anslutit sig till Tobacco Endgame som ett av de första landstingen i landet. Det övergripande målet för Tobacco Endgame är att genom opinionsbildningen minska rökningen till fem procent 2025.

I tobaksstrategin prioriteras barn och ungdomar, gravida rökare och psykiskt sjuka med somatisk sjukdom som använder tobak.

Det tobaksförebyggande arbetet med Tobaksfri Duo har utökats och utvecklats och används nu även till gymnasiet i forma av Tobaksfri utmaning. Målet är att samtliga elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfria.

Vinsterna med att vara tobaksfri

Ladda fritt ner appen Rökfri

Fimpa med appen Fimpaaa!

Hälsocentraler med livsstilsmottagningar

Livsstilsmottagningar finns på alla hälsocentraler där patienter kan få stöd att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Hälsokoordinatorn har en viktig och central funktion på en livsstilsmottagning. Rollen kan ge råd och stöd till de som vill förändra sina vanor kring mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och stress. De kan hänvisa invånare och patienter med FaR-Fysisk aktivitet på recept till FaR-ledare i föreningslivet. De som vill sluta använda tobak kan få komma till en tobaksavvänjare på hälsocentralen. Hälsokoordinatorn är länken mellan läkaren och de lokala förutsättningar, allt för att hjälpa dig!

Mer om hälsa och livsstil på 1177.se

Kom igång - för ett friskare liv

Olika kom-igång-aktiviteter pågår i hela länet. Landstingets hälsokoordinatörer, tobaksavvänjare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister med flera träffar gärna dig och pratar om levnadsvanor, ger tips på enkel vardagsmotion och visar övningar och träningsprogram som finns på 1177.se. Tillsammans med externa aktörer som Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och kommunerna vill Landstinget inspirera till ett friskare liv. Målgruppen är invånarna med fokus på seniorer, nyanlända skolelever. Syftet är att ge invånarna inspiration så att du med egen kraft motiveras att prioritera din hälsa - dels via stöd på 1177.se men också via våra livsstilsmottagningar i länet. Fysisk aktivitet är ingången för att möta invånarna och prata om alla levnadvanor.

För seniorer
"Sund Smart Stark Senior" är ett projektet som Landstinget, tillsammans med Smålandsidrotten och länets kommuner, genomför mot målgruppen seniorer. Utbildningen ger olika motionsaktiviteter och föreläsningar för seniorer (65+) i syfte att främja och bibehålla god hälsa. Senior på 1177.se