Startsida/För vårdgivare/Folkhälsa/Hälsofrämjande arbete/Enkätundersökning psykisk hälsa

Enkätundersökning om psykisk hälsa i Kalmar län

Under hösten 2015 genomför Landstinget i Kalmar län en enkätundersökning om psykisk hälsa tillsammans med Region Östergötland och Region Jönköping.

I Kalmar län skickade man under hösten 2015 ut 3208 enkäter till slumpvis utvalda personer i åldern 18-44 år. Syftet är att kartlägga självrapporterad psykisk hälsa och att analysera skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Undersökningen syftar också till att beskriva om och hur människor söker vård för psykiska besvär samt vilken hjälp de får och hur den upplevs av patienterna själva.

Resultatet av såväl kartläggningen som analyser och jämförelser är viktiga underlag för beslut kring vilka insatser som krävs för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa i Kalmar län.

Databearbetning och analyser sker under 2016 och kommer att presenteras fortlöpande så snart arbetet är färdigt.