PSYNK i Kalmar län

I Kalmar län pågår en kartläggning av Landstingets och kommunernas insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - PSYNK.

PSYNK syftar till synkronisering av samhällets alla insatser för barn och ungdomar som har eller riskerar att få psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.

Det övergripande målet är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet, de ska få den hjälp de och deras närstående behöver, när de behöver det. Tidiga listan för psykisk hälsa. För mer information om det nationella PSYNK-arbetet se www.skl.se/psynk

Kartläggning kommun för kommun

I dokumentrutan till höger finns delrapporterna för respektive genomförd kommun. Delrapporterna innehåller resultatet av kartläggningen och prioriterade förbättringsområden, verksamhetskatalog över kartlagda verksamheter samt en samverkansmatris som beskriver hur samverkan fungerar mellan kartlagda verksamheter. Verksamhetskatalogen innehåller samma information som Pyramidverktyget, men i Pyramidverktyget kan man filtrera vilka aktörer som har uppdrag på olika nivåer.

När kartläggningen genomförts har samtliga kommuner valt att driva arbetet vidare i gemensamma lokala samverkansgrupper med representanter från både kommunen och landstinget. Lokala kontaktpersoner.

Förankring på länsnivå

PSYNK-samordnaren ingår i samordningsgruppen Psykisk hälsa, där kommun- och landstingsgemensamma samverkansfrågor kopplade till psykisk hälsa samordnas i länet. Samordningsgruppen lyder under Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län.