Alkohol

Alkohol påverkar många av kroppens organ och kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador, både kroniska och akuta.

Många symtom och sjukdomstillstånd kan ha koppling till överdriven alkoholkonsumtion. Det finns grupper som är mer känsliga för alkohol än andra. Exempel på utsatta grupper är personer med kronisk smärta, övervikt eller fetma, högt blodtryck, leverpåverkan, hudsjukdom, blodfettsrubbningar och ångest eller depression. Skadliga effekter av alkohol avgörs av mängden konsumerad alkohol, individens dryckesmönster och sociala situation samt av ålder och kön.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Till patienter som har ett riskbruk av alkohol bör hälso- och sjukvården erbjuda ett rådgivande samtal.

Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden. En hög genomsnittlig konsumtion överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor.

Med intensivkonsumtion avses en konsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standardglas eller fler för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Ev bild riskbruk vg se worddokument

 Källa: Socialstyrelsen.se

Här kan du söka i riktlinjerna för socialstyrelsens rekommendationer för sjukdomsförebyggande metoder: länk http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/sokiriktlinjerna?filters=levnadsvana|Riskbruk%20alkohol&#listing

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stod-i-arbetet-med-sjukdomsforebyggande-metoder/samtal-om-alkohol

Dokumentation

Frågeformulär levnadsvanor

Här finner du information om hur riskbruk dokumenteras och följs upp i Cosmic. (PDF)

Rutin

Här finner du information om hur arbetet med riskbruk ska gå till

Vårdprogram för riskbruk