Startsida/För vårdgivare/Läkemedelskommitten

Läkemedelskommitten

Läkemedelskommittén är utsedd av landstingsstyrelsen och är landstingets expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

Aktuellt

Lathund för kliniskt betydelsefulla interaktioner 2016

Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2016

Receptfria läkemedel - riktlinjer och preparat 2016

Rekommenderade läkemedel 2016

Mål och uppföljning av läkemedelsförskrivning, Kalmar län 2016

Checklista astma/KOL

Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015 - 30 juni 2016

Behandlingsanvisning för akutask vid anafylaxi

Behandlingsanvisning för anafylaxi

Läkemedel för enteral administrering via sond eller PEG

Läkemedel mot schizofreni/psykos - En rekommendation för vuxenpsykiatrin

Checklista för behandling med Zoledronsyra SUN - uppdaterad 2016-01-05

Checklista Noak vid förmaksflimmer

Socialstyrelsen: Ny webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista

Tillfälligt uppehåll med läkemedel vid risk för intorkning 2015-07-02

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - framtagna av Läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Seniormedicin – Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Lathund för mindre lämpliga läkemedel till äldre 2014

Läkemedelsnytt

Läkemedelsnytt 2016 nr 2 - Nytt på rek-listan 2016

Läkemedelsnytt 2016 nr 1 - Läkemedelsmål för 2016

Läkemedelsnytt 2015 nr 6 - Morfin vs oxykodon

Läkemedelsnytt 2015 nr 6 - supplement referenslista

Läkemedelsnytt 2015 nr 5 - Nya rön och råd angående läkemedelsproblem

Tidigare publicerade nummer