Startsida/För vårdgivare/Läkemedelskommitten

Läkemedelskommitten

Läkemedelskommittén är utsedd av landstingsstyrelsen och är landstingets expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

Aktuellt

Rekommenderade läkemedel 2017

Riktlinje för vaccination av patient med pågående behandling med antikoagulantia

Receptfria läkemedel - riktlinjer och preparat 2016

Mål och uppföljning av läkemedelsförskrivning, Kalmar län 2016

Checklista astma/KOL

Vårdprogram osteoporos 1 juli 2016 - 30 juni 2017

Behandlingsanvisning för akutask vid anafylaxi

Behandlingsanvisning för anafylaxi

Läkemedel för enteral administrering via sond eller PEG

Läkemedel mot schizofreni/psykos - En rekommendation för vuxenpsykiatrin

Checklista för behandling med Zoledronsyra SUN - uppdaterad 2016-01-05

Checklista Noak vid förmaksflimmer

Socialstyrelsen: Ny webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista

Tillfälligt uppehåll med läkemedel vid risk för intorkning 2015-07-02

Seniormedicin – Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Lathund för mindre lämpliga läkemedel till äldre 2014

Läkemedelsnytt

Läkemedelsnytt 2017 nr 1 - Mål för 2017

Läkemedelsnytt 2016 nr 4 - Julquizz

Läkemedelsnytt 2016 nr 3 - Recept på bra recept

Läkemedelsnytt 2016 nr 2 - Nytt på rek-listan 2016

Läkemedelsnytt 2016 nr 1 - Läkemedelsmål för 2016

Tidigare publicerade nummer