Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning/Statliga stimulansmedel

Statliga stimulansmedel

"En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" heter överenskommelsen som börjar gälla 2016.

Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den så kallade sjukskrivningsmiljarden.

För att stimulera hälso- och sjukvårdens utbud av medicinska rehabilite-ringsinsatser har staten och SKL sedan 2008 tecknat en överenskommelse som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser, den såkallade rehabiliteringsgarantin. De behandlingsmetoder som har inkluderats är multimodal rehabilitering vid icke specifika rygg- och nackbesvär samt kogntitiv beteendeterapi och interpersonell terapi vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa.

Ny överenskommelse från 2016

Från och med 2016 benämns överenskommelsen mellan staten och SKL: "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess."

Denna överenskommelse består av insatser som ska vidtas inom prioriterade områden för att medel ska betalas ut. Följande insatsområden ("villkor") ingår i denna överenskommelse:

1. En jämställd sjukskrivningsprocess

2. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

3. Funktion för koordinering

4. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

5. Utökat elektroniskt informationsutbyte

6. Teknisk plattform för stöd och behandling

7. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Insatserna bedöms sammantaget höja kvaliteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen både inom hälso- och sjukvården och sjukför-säkringen. Det bedöms vara till gagn för den enskilde patienten.