Differentierat intygande - enklare läkarintyg

För patienter som bedöms kunna återgå i ordinarie arbete utan insatser inom 60 dagar kan du göra ett så kallat enklare intygande.

Om patienten har behov av tidiga insatser för återgång i arbete ska det intygas liksom tidigare med fullständiga uppgifter (vanligt intygande med DFA).

Information och genomgång av nya rutinen sker stegvis, det är sjukhusklinikerna som börjar.

För att starta med den nya rutinen ska verksamhetschef, sjukskrivningskoordinator och samtliga läkare som utfärdar sjukintyg ha fått en information och genomgång av ansvariga på landstinget och Försäkringskassan.

Direkt efter genomgången kan ni på kliniken sedan börja med enklare läkarintyg. Införandet av den nya rutinen sker därmed successivt i takt med att respektive klinik fått sin introduktion.

Kontaktpersoner:

Anne-Lie Gustafsson, Landstinget i Kalmar län, Susanne Jonsson och Margareta Dahlberg, Försäkringskassan.

anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se
susanne.a.jonsson@forsakringskassan.se
margareta.dahlberg@forsakringskassan.se

Sjukskrivning

I enlighet med vad som anges i Socialstyrelsens övergripande principer för sjukskrivning ska du vid ditt ställningstagande till sjukskrivningen beakta om deltidsarbete eller arbetsresor kan möjliggöra arbete. Du ska också ta ställning till om exempelvis arbetshjälpmedel, tillfällig anpassning eller annat arbete på arbetsplatsen kan förkorta sjukskrivningstiden.

1. Kortvariga sjukfall utan behov av insatser

För att ett sjukfall ska kunna betraktas som kortvarigt och utan behov av insatser måste samtliga nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  • Patienten bedöms kunna återgå i ordinarie arbete utan insatser från andra aktörer än hälso- och sjukvården.
  • Sjukfallet förväntas, med hög sannolikhet, pågå i maximalt 60 dagar.
  • Sjukskrivningen överskrider inte de rekommendationer som anges i Socialstyrelsens försäkrings medicinska beslutsstöd

Läkarintyget ska för dessa sjukfall innehålla information om:

  1. Fält 2:diagnos/diagnoser
  2. Fält 3:kort beskrivning av huvudsaklig grund för sjukskrivning
  3. Fält 4: fylls i med bokstaven "E"
  4. Fält 5: fylls i med bokstaven "E"
  5. Fält 8a: patientens arbetsförmåga bedöms i förhållande till...
  6. Fält 8b: tidsperiod och omfattning

2. Övriga sjukfall

Om inte samtliga ovan nämnda kriterier (avseende kortvariga sjukfall utan behov av insatser) är uppfyllda ska läkarintyget innehålla all information som normalt anges.

I de fall du identifierar specifika behov av tidiga och aktiva insatser från Försäkringskassan eller andra aktörer, anges detta särskilt under punkt 13 i läkarintyget.