Våld i nära relation

Här kan du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården hitta rutiner för ett bra bemötande och ett effektivt omhändertagande av våldsutsatta.

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Det gäller även inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. En vanlig föreställning är att våld i nära relationer endast förekommer i heterosexuella parrelationer. Även samkönade relationer kan dock präglas av våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är våld och hot om våld en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i världen. 

Enligt landstingsplanen för åren 2015 -2017 ska jämställdhetsarbetet integreras inom verksamheterna på alla nivåer. Medarbetare ska få fördjupade kunskaper i jämställdhet. Arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska prioriteras. Alla verksamheter ska vara delaktiga i detta arbete.