Barn som bevittnat våld/upplevt våld

Barn som växer upp i familjer där våld förekommer påverkas i så hög grad att de betraktas som våldsoffer.

Att bevittna våld innebär att se, höra och/eller känna att en förälder bli misshandlad. Det är en allvarlig form av psykisk misshandel. Det är vanligt att våldet i familjen förnekas och förminskas, både av den som blir slagen och av den som slår. Men barn hör, ser och känner. Det finns också de som säger att barn som upplever våld under barndomen har större risk att utsättas för våld även som vuxen. Barn som bevittnat våld i hemmet utsätter oftare andra för våld som vuxen jämfört med dem som inte upplevt detta.

Barn som upplevt våld har rätt till stöd. Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har en skyldighet att genast anmäla till Socialtjänsten om man får kännedom om att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd och/eller för stödinsatser.

Exempel på där barn far illa:

  • Fysisk misshandel eller hot om misshandel
  • Psykiskt våld: att barn upplever våld i sin närmiljö genom att se, höra och/eller känna
  • Sexuella övergrepp
  • Bristande omsorg; gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling
  • Psykisk försummelse; är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras