Hbtq-relationer

Personal i hälso- och sjukvården och tandvården har bristfällig kunskap om våld i nära relation där personer med homo- bi- transsexualitet samt queer ingår.

Begrepp:

H=homosexualitet, en person som attraheras av person av samma kön

B=bisexualitet, en person som attraheras personer oavsett kön

T=transsexualitet kan vara ett sätt att identifiera sig, och/eller en medicinsk diagnos. En person som inte identifierar sig med det kön som registreras vid födseln.

Q=queer, kan syfta på en identitet som ofta innebär icke heterosexualitet och/eller könöverskridande. Kan även syfta på ett perspektiv som ifrågasätter heteronormen eller andra normer kring sexualitet och kön.

Hbtq-personer är särskilt utsatt grupp från flera håll. Personalen kan utgå från ett heteronormativt perspektiv som osynliggör alternativa förhållanden. Utgår personalen att alla är heterosexuella kan dessa attityder upplevas av hbtq- personer som diskriminering,

Bra bemötande och omhändertagande av hbtq-personer som blivit utsatta för våld i nära relation kräver att personalen har ett icke-heteronormativt perspektiv.