Samverkan

Våld i nära relationer är komplext och många myndigheter och frivilligorganisationer är inblandade.

Vårdgivaren ska samverka internt och externt med andra verksamheter, myndigheter och organisationer som berörs för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra.

Extern samverkan behövs för att använda olika myndigheters och organisationers specifika kunskaper och resurser för att bedriva ett gemensamt arbete vid våld i nära relationer. Vårdgivaren ska även fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan ska ligga.

Samordnad individuell plan (SIP)

Alla personer som har behov av insatser från både landsting och kommun ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).