Undervisningsmaterial om våld i nära relation

Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag och/eller olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp samt hot om våld.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK håller utbildningar och seminarier, ibland tillsammans med Uppsala universitet.

I NCCs kunskapsbank kan man söka kunskap inom dessa områden. NCK driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 dygnet runt och finns på många språk. Stödtelefonen kan användas av drabbade våldsutsatta, närstående samt för vårdgivare för konsultation angående kvinnofridsfrågor.