Rutiner

Vid mötet med en misstänkt våldsutsatt är det viktigt att bemöta denne så att han/hon känner förtroende för vården.

Enligt Socialstyrelsen ska hälso- och sjukvården och socialtjänsten inom kommunerna ha rutiner för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Dessutom ska vårdgivaren se till att personalen ska fråga om våldsutsatthet för att identifiera våldsutsatta vuxna och barn.

Tänk på att:

  • Ha ett enskilt rum och en trygg miljö, lämna inte den våldsutsatta ensam.
  • Be den våldsutsatta berätta vad som hänt.
  • Använd tolk vid behov.
  • Ge tid att lyssna, visa empati och ge bekräftelse av den våldsutsattas berättelse.
  • Fråga vad kan personalen i vården hjälpa till med.

Beskriv vad våld är

Fysiskt - Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Sexuellt våld - Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

Psykiskt - Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Social utsatthet - Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiell/ekonomisk utsatthet - Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Det kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Försummelse - Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.