Bättre liv för mest sköra äldre

Vården i livets slutskede, vid demenssjukdom, en god läkemedelsbehandling, preventivt arbetssätt och en sammanhållen vård- och omsorg.

Målet är att den äldre ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Under 2011-2014 deltog länet i den statliga satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre med ett gott resultat.

Arbetet kommer även framöver ha fokus på god vård i livets slut, preventivt arbete, god vård vid demenssjukdom, god läkemedels-behandling samt sammanhållen vård och omsorg. Det som lyfts fram mer tydligt är den enskildes hälsa och livskvalitet samt betydelsen av rehabilitering.

Det goda samarbetet med länets kommuner fortsätter och utgår från den gemensamt beslutade strategi- och handlingsplanen "Bättre liv för mest sköra äldre i Kalmar län 2016-2017".