Bakgrund till "Varje dag lite bättre"

Varje dag lite bättre - kraften hos många! är Landstinget i Kalmar läns satsning på systematiskt förbättringsarbete och startade 2007.

Varje dag lite bättre - kraften hos många! är Landstinget i Kalmar läns satsning på systematiskt förbättringsarbete men också ett förhållningssätt och en väg för att uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet.

Den 26 april 2007 tog Landstingsfullmäktige beslut om att satsa ytterligare på forskning och utveckling. En satsning som fick namnet:
Varje dag lite bättre - kraften hos många!

Övergripande landstingsgemensamma strategierna för forskning, utveckling och auskultation för Landstinget i Kalmar län ligger som grund för denna satsning.

Utvecklingsarbetet fick ytterligare förstärkning under 2011 och det togs beslut om landstingets långsiktiga kvalitets- och patientsäkerhetsmål: Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård. Arbetet med att nå målet genomförs inom ramen för "Varje dag", som blivit ett förhållningssätt med ständigt lärande i verksamhetens vardag.

Det övergripande målet följs upp med hjälp av framtagna mål och mått inom områdena läkemedel, vårdprevention, vårdrelaterade infektioner och förebyggande av vårdskador. Med hjälp av dem kan landstinget bättre följa utvecklingen och effektivt rikta förbättringsåtgärder till rätt område.