Patient- och närståendemedverkan

Genom att du som patient eller närstående medverkar mer i vården, blir vården bättre och säkrare.

Patientlagen från 2015 stärker din ställning som patient och ger dig ökade möjligheter att påverka och delta i vården. Med den nya lagen är det också fritt att söka öppenvård i hela landet. Läs mer om patientlagen på 1177.se.

Patientsäkerhetslagen ger dig som patient och närstående möjlighet att delta i arbetet med patientsäkerhet. Där finns också ett ökat krav på vården att informera om vårdskador.

Dina patienträttigheter styrs bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Du har rätt till begriplig information för att kunna vara delaktig i din vård.

Strategi för medverkan
Ditt perspektiv som patient och/eller närståendes ska integreras i hälso- och sjukvårdens planering, utförande och uppföljning. Du ska också kunna delta aktivt i utvecklingen av systemets olika delar och där patientperspektivet lyfts fram bidra med dina erfarenheter och kunskap. 

Landstinget i Kalmar län har tagit fram en särskild strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan. Strategin omfattar fyra perspektiv av medverkan. Den egna hälso- och sjukvårdssituationen, utvecklingsarbetet, ledning och styrning och inflytande i den politiska processen. Strategin har tagits fram tillsammans med patient- och närståenderepresentanter.

Strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan

Bildspel om strategin

En länsgemensam modell med struktur och systematik för brukare-, patient- och närståendes medverkan i Kalmar län har tagits fram i samarbete med länets kommuner. Läs mer om hur du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter för att förbättra vård och stöd i Kalmar län.

Den av landstingsstyrelsen beslutade handlingsplanen för medverkansstrategin anger bland annat att landstinget ansluter till den länsgemensamma modellen. För att ge förutsättning för varje enskild person att medverka oavsett livssituation, har landstingsfullmäktige fattat beslut om ersättning.