Startsida/Hälsa & vård/Avgifter och betalning/Högkostnadsskydd och e-frikort

Högkostnadsskydd och e-frikort

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du betalar för sjukvård under ett år. Högkostnadsskyddet är för närvarande 1 100 kronor.

Högkostnadsskyddet

Nu behöver du inte längre hålla reda på ett högkostnadskort för att få stämplar - vi håller reda på högkostnadsskyddet åt dig digitalt istället. 

Har du redan påbörjat stämpla i ett högkostnadskort, visar du upp detta vid ditt nästa vårdbesök så registrerar vi stämplarna/betalningarna åt dig.

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du behöver betala i patientavgift för besök på vårdmottagning under ett år. Om du betalar patientavgifter för 1 100 kronor inom ett år, har du rätt till fria mottagningsbesök under resten av året/tolvmånadersperioden. 

Dygnsavgift om man är inlagd på sjukhus, hälsoundersökningar som mammografi och cellprovskontroll, vissa vaccinationer och intyg ingår inte i högkostnadsskyddet.

E-frikort

Du behöver inte heller längre visa upp något frikort vid besök i Landstinget i Kalmar län. Vi håller reda på hur mycket du ska betala. Då hanteringen av högkostnadskort och frikort har digitaliserats kallar vi det för e-frikort (elektroniskt frikort).

När du har nått gränsen för högkostnadsskyddet och har rätt till fria mottagningsbesök, skickas ett brev med information, där det framgår från vilket datum och hur länge du får fria mottagningsbesök. Brevet skickas till din folkbokföringsadress. Ta med detta vid besök i andra landsting och regioner.

E-frikortet gäller under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle du betalade avgift. Det är alltså inte bundet till kalenderår.

Vårdbesök i andra landsting eller regioner

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet, men hanteras på olika sätt i olika landsting och regioner.

Vid vårdbesök utanför Kalmar län kan du behöva visa upp ett intyg på att du har e-frikort. Du kan antingen ta med ditt brev eller få ett frikortsintyg utskrivet. Du kan också få ditt högkostnadskort, motsvarande stämpelkort, utskrivet. Kontakta din vårdmottagning eller vår kundservice för faktura- och frikortsfrågor.

Har du betalat för vårdbesök utanför Kalmar län? Ta med kvittot nästa gång du besöker Landstinget i Kalmar län, så registrerar vi detta åt dig.