Startsida/Hälsa & vård/Dina rättigheter som patient

Dina rättigheter som patient

Dina rättigheter som patient styrs bland annat av hälso- och sjukvårdslagen samt den nya patientlagen.

Syftet med den nya patientlagen är att stärka din ställning som patient i mötet med hälso- och sjukvården. Den ska öka dina möjligheter att vara delaktig och ha påverkan på din vård.

Delaktig i din egen vård

De båda lagarna säger att du har rätt att få information om din hälsa, olika undersöknings- och behandlingsmetoder, undersökningsresultat och hur du själv kan förebygga sjukdom eller skada. Barn har rätt att få sin sjukdom förklarad på ett sådant sätt att de förstår vad som händer.

Du kan inte kräva en viss vård. Det är den medicinska bedömningen som avgör hur snabbt och vilken typ av vård som är lämpligast i ditt fall. Däremot kan du tacka nej till vård (det finns undantag inom psykiatri och vård enligt smittskyddslagen).

Valfrihet i vården

Med den nya patientlagen har du möjlighet att välja öppen specialiserad vård i hela landet så länge den är offentligt finansierad. Med öppen specialiserad vård avses sådan vård som ges på sjukhus utan att man behöver läggas in.
Du har sedan tidigare även möjlighet att välja vårdenhet inom hälsoval.

Patientjournaler

Varje gång du besöker vården registreras uppgifter om dig i en journal. Vad som ska stå i journalen och vem som får läsa regleras i bl.a. patientdatalagen.

Läs mer om patientjournalen.

Nationell patientöversikt - sammanhållen journalföring

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd för vården som gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt få en överblick av patientens vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare som man sökt vård hos.

Tidigare har information funnits uppdelad och "isolerad" på olika vårdgivare eftersom varje mottagning sköter sin egen vårddokumentation.

Möjligheten att dela informationen över hela landet ger bättre överblick och större patientsäkerhet, men kräver också ett säkert handhavande. Du som patient måste ge ditt samtycke till att de vårdgivare som vill, får ta del av dina journaler.

Läs mer om Nationell Patientöversikt.

Vårdgaranti

Vårdgarantins ambition är att man som patient ska få vård inom en viss tid. Garantin som är en del av hälso- och sjukvårdslagen, anger längsta väntetid för besök och behandling.

Vårdgarantin gäller bara när du söker vård i landstinget eller regionen där du är folkbokförd, eller på en mottagning som ditt landsting har avtal med.

Landstinget i Kalmar län har högre ambitioner och anger kortare tidsgränser än vad den nationella vårdgarantin säger:

0 dagar Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården*). 
5 dagar Om primärvården bedömer att du behöver besöka läkare ska du få en tid inom högst fem dagar.
45 dagar  Om du får remiss till specialiserad vård, sjukhusvård, ska du få en tid för besök inom 45 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss. Till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning gäller 30 dagar.
 90 dagar Efter beslut om behandling, till exempel, operation ska du erbjudas tid inom 90 dagar efter beslutet. Till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning gäller 30 dagar. För att du ska kunna få vård inom vårdgarantins gränser kan du som patient inte tacka nej till till vårderbjudande mer än två gånger.

*) Primärvård kallas den vård du får på hälsocentralerna och de privata läkarmottagningarna.  

Vård i annat landsting

Den nya patientlagen som började gälla 1 januari 2015 gör det enklare att välja vård i hela landet. Eftersom Landstinget i Kalmar län inte kräver remiss till specialiserad vård på sjukhusmottagning kan du på egen hand söka vård i annat landsting. Läs mer om att välja vårdmottagning och remisskrav på 1177.se