Startsida/Hälsa & vård/Sjukhus/Länssjukhuset i Kalmar/Habiliteringen södra Kalmar län

Habiliteringen södra Kalmar län

Habiliteringen södra Kalmar län är en basenhet som består av fyra olika enheter; habiliteringen, rehabiliteringsenheten vuxenpsykiatrin, nyckeln kurs- och kompetenscenter, patienthotell och tolkcentralen för döva och hörselskadade. Vårt upptagningsområde är kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Nybro, Mörbylånga och Torsås.
Nyckeln och tolkcentralen har ett länsövergripande uppdrag.

Basenheten är lokaliserad på länssjukhuset och i psykiatrins slutenvårdslokaler i Kalmar.

På basenheten arbetar runt 60 personer tvärprofessionellt inom yrkesprofessionerna arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog, medicinsk sekreterare, projektkoordinator, handledare, teckenspråkstolk, arbetsterapibiträde, fritidssamordnare, tekniker, verksamhetschef och avdelningschef.

Habiliteringen

är en specialistverksamhet som ger stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Rehabiliteringsenheten vuxenpsykiatrin

är en specialistverksamhet som arbetar med arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser för patienter inom psykiatrin.

Nyckeln kurs- och kompetenscenter

arbetar med egenvårdsstöd för personer med långvarig ohälsa, i den enheten inryms också ett patienthotell för hela sjukhuset.

Tolkcentralen

arbetar med teckenspråkstolkning och skrivtolkning för barndomsdöva, vuxendöva och personer med dövblindhet.

Läs mer om enheterna: