Forskning i förhållande till Rehabgarantin - REHSAM

Nyckeln har under åren 2010 - 2014 varit bas för ett forskningsprojekt inom rehabiliteringsgarantin REHSAM Kalmar - Jönköping.

Projektet är ett samarbete mellan landstingen i Kalmar och Jönköpings län. Syftet var att utvärdera egenvårdsgrupper med problembaserad metod (PBM) och deras effekter på hälsa och arbetsförmåga för personer sjukskrivna på grund av depression, ångest och stressyndrom. PBM jämfördes med sedvanlig individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) i en randomiserad kontrollerad design. Data samlades in via självskattningskalor med fokus på hälsa (HAD, SCI 93 och SF 36) och arbetsförmåga (DOA) tillsammans med uppgifter om sjukskrivning,

Totalt lottades 89 personer till behandling, 44 till PBM och 45 till KBT. Projektet har haft tillgång till egna KBT-terapeuter och PBM-handledare i både Kalmar och Jönköpings län.

Resultatet visade att båda interventionerna var förknippade med signifikant symptomlindring (ångest, depression och stress). Effekterna var tydligare för KBT än för PBM. För båda interventionerna är det dock slående med så pass uttalade effekter om man ställer det i relation till gruppstorlek. Skattningen av arbetsförmåga visade på signifikanta förbättringar i tre av fem delskalor för KBT och en av fem för PBM. Den förbättrade arbetsförmågan ledde dock inte till några signifikanta förbättringar i fråga om faktisk arbetsåtergång under de 12 veckor (median) som interventionerna pågick. Sådana effekter visade sig dock vid en uppföljning sex månader senare.

För problembaserade egenvårdsgrupper torde resultatet innebära ett första steg mot en evidensbas när det gäller att inte bara kunna förebygga stressrelaterad sjuklighet, utan också att kunna reducera psykisk ohälsa av typen ångest, depression och stressyndrom.

En rapport har skickas till projektets huvudsakliga anslagsgivare Försäkringskassan - Vårdalstiftelsen. Se sammanfattningen här.

Följande vetenskaplig artiklar har så här långt producerats inom projektet:

- Jansson I, Perseius KI, Gunnarsson B & Björklund A. (2014) Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(4), 295-304.

- Jansson I, Gunnarsson B, Björklund A, Brudin B & Perseius KI. (2014) Problem-Based Self-care Groups versus Cognitive Behavioural Therapy for Persons on Sick Leave Due to Common Mental Disorders: A Randomised Controlled Study. Journal of Occupational Rehabilitation, June 28 (E-pub ahead of print)