Startsida/Om Landstinget/Detta gör landstinget

Detta gör landstinget

Landstinget i Kalmar län är geografiskt detsamma som Kalmar län. Landstinget är en politiskt styrd organisation.

Vem ansvarar för vad?

Det svenska samhället är indelat i tre politiska beslutandenivåer: stat, landsting/region och kommun. Samtliga tre har rätt att ta ut skatt från medborgare och företag och alla har sina olika ansvarsområden.

Detta gör landstinget

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare med närmare 6 000 anställda. Landstinget ansvarar för länets hälso- och sjukvård, vilken finns på mer än 30 orter runt om i länet.

Landstinget i Kalmar län ansvarar för barn- och ungdomstandvård och erbjuder tandvård till vuxna inom Folktandvården.

Landstinget erbjuder rehabilitering och habilitering till barn/ungdomar och vuxna.

Fyra av länets folkhögskolor drivs i landstingets regi. Landstinget har även ansvar för regional kulturverksamhet, fördelning av regionala kulturanslag, fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

Landstinget är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Verksamheten drivs av trafikförvaltningen Kalmar länstrafik - KLT - med ansvar för regional reseplanering, färdtjänst och sjukresor.

Landstinget är demokratiskt styrd organisation. I Landstingsfullmäktige, högsta politiska nivån, finns 67 politiker från hela länet. 15 av dessa utgör Landstingsstyrelsen.

Regional utveckling

I ett regionförsök för drygt tio år sedan bildades Regionförbundet i Kalmar län. Här samlas frågor om länsutveckling vad gäller bland annat näringsliv, turism och infrastruktur.

Regionförbundet är politiskt styrd organisation som genom indirekta val består av 33 ledamöter där 22 är utsedda av kommunerna i länet och 11 av landstinget.

Läs mer om Regionförbundet i Kalmar län.

Detta gör staten

Staten ansvarar för lagstiftning, finanspolitik, civilförsvar, polisväsende och högskola/universitet. Staten sköter folkbokföring och skatteuppbörd via skatteförvaltningen.

Länsstyrelsen är statens regionala myndighet som samordnar frågor inom miljöskydd, naturskydd, kommunikation mm. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.

Detta gör kommunen

I Kalmar län finns tolv kommuner. Kommunerna ansvarar för grund- och gymnasieskola, socialtjänst, omsorg om psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, hemsjukvård, stadsplanering, räddningstjänst, vatten och avlopp mm.