Asylsökande och nyanlända

Definition

En person är asylsökande så länge hon eller han väntar på besked om att få stanna i Sverige. Om personen får uppehållstillstånd blir hen placerad i en kommun och skrivs därefter in i arbetsfördelningens etableringsplan. Person är inskriven i etableringsplanen runt 2 år och är under denna tid nyanländ.

Hälsoläget

Asylsökande och nyanlända är ur ett hälsoperspektiv en utsatt grupp. Innan, och ibland även efter, de har fått uppehållstillstånd lever de med en osäkerhet om var de ska leva och hur deras nya liv kommer att se ut. De bär ofta med sig trauma från innan, under och efter flykten till Sverige. Många lever med en osäkerhet om var deras anhöriga finns och hur de mår. Tobaksprevalensen är högre i denna grupp och många har ett högt sockerintag med försämrad tandhälsa som följd.

Insatser för målgruppen

Landstinget i Kalmar län gör en hälsosatsning för att stärka hälsan hos asylsökande och nyanlända. Initialt har utbildningsgrupper startats på några av länets asylboenden. Gruppdeltagarna utbildas i metoder att skapa långsiktigt hälsosamma levnadsvanor för dem själva och sina familjer. Modell för utbildningen för asylsökande är metoden Hälsostöd, framtagen av SKL (Statens kommuner och landsting).

Kontakt

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde asylsökande & nyanlända:

Carolina Lilliehorn (0703-509 414)