Psykisk hälsa och suicidprevention

Om psykisk hälsa

Psykisk hälsa är en viktig resurs ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt. God psykisk hälsa ökar dessutom motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till att vi kan hantera påfrestningar i vardagen.

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framför allt bland unga där andelen med ångest, oro och sömnproblem har tredubblats sedan 90-talet. Nära 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nästan varannan person kommer någon gång i livet att drabbas.

Suicidprevention

Varje år dör mer än 1500 personer i Sverige i självmord, vilket är sex gånger fler än antalet dödsfall i trafiken. Då förekomsten av självmord är högre i Kalmar län än i övriga riket, både bland män och kvinnor, arbetar landstinget tillsammans med andra länsaktörer utifrån ett antaget handlingsprogram för att halvera antalet självmord i vårt län till år 2025.

Landstinget initierar och samordnar olika insatser för att höja kunskapsnivån kring suicidnärhet och psykisk ohälsa, bland annat genom att utbilda instruktörer i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Under 2017 ska en plan för hur man kan förebygga självmord i det akuta läget tas fram i samverkan med blåljusverksamheter, Trafikverket, psykiatriförvaltningen och anhörig-/brukarorganisationer.

Befolkningenkät psykisk hälsa

Just nu genomför Landstinget i Kalmar län en enkätundersökning om psykisk hälsa tillsammans med Region Östergötland och Region Jönköping med syfte att kartlägga självrapporterad psykisk hälsa och analysera skillnader mellan olika grupper i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Kontakt

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde psykisk hälsa/suicidprevention:

Cecilia Gamme (0480-84231)