Kultursamverkansmodellen och Regional Kulturplan

Genom kultursamverkansmodellen finansierar landstinget och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna.

Med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län 2015-2017 som grund stödjer landstinget den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Regionala kulturverksamheter och konsulenter

Utgångspunkten för kulturplanen är att kulturen bygger på en demokratisk grund för:
- Barn och unga
- Kultur till alla i hela länet
- Tillgänglighet
- Jämställdhet
- Integration och mångfald
- Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
- Hållbar utveckling
- Kvalitet

I enlighet med kultursamverkansmodellen ska Landstinget i Kalmar län ta fram en ny kulturplan för länet. Planen tas fram i samverkan och dialog med kommunerna, landstinget, länsstyrelsen, kulturorganisationerna, föreningar och civilsamhället. Den nya Kulturplanen är på remiss fram till den 3 april.

Kulturplanen ligger under den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och Landstingsplanen, och den är utgångspunkt för det strategiska arbetet inom kultur i samverkan med kommuner, kulturorganisationer och civilsamhället. Kulturplanen är regionens underlag till Statens kulturråd för fördelning av de statliga kulturmedlen.