Konstupphandling för Landstingshusets ombyggnad 2018

OBS! På grund av stort söktryck kommer publiceringen av valda konstnärer för idéskiss att göras först under vecka 12.

Landstingshuset i Kalmar byggs om inför ombildningen till Region Kalmar län. I samband med det avsätts en budget för konst enligt 1 % -regeln. Vi söker nu konstnärer för förslag till gestaltning. De aktuella delarna är främst de mest besökta som entré och matsal. Dessa delar behåller sin grundläggande form med vissa ändringar.

Kort produktionstid
Eftersom arbetet i entrén beräknas klart före v.36 och matsalen före v.37 måste arbeten som utnyttjar byggnadsställningar eller kräver lite mer komplicerade ingrepp i dessa rum slutföras i slutet av augusti. Enklare montage av konst kan genomföras med sikte på att vara färdigt senast 31 december 2018 inför ombildningen till region 1 januari 2019. De som väljs för idéskiss har 2 veckor på sig att utföra den under andra halvan av mars. 

Idéskiss 10 konstnärer
Alla som lämnar intresseanmälan blir del i underlaget när vi väljer ut 10 konstnärer som får lämna en enkel idéskiss för sitt gestaltningsförslag. Det arvoderas med 3000 kr. Det är alltså inte i första steget fråga om ett omfattande skissuppdrag med detaljerad budget, offerter från underleverantörer m.m. som är vanligt vid parallella skissuppdrag utan vi efterfrågar ett enklare koncept i detta skede. Idéskissen görs i skrift, med eventuell hänvisning till tidigare verk. Den ska ringa in materialteknik och idé i förhållande till vår önskan om tematisk inriktning. I idéskissen ska konstnären också peka ut vilken eller vilka delar av byggnaden som avses. Idéskissen är ett koncept som måste vara genomförbart inom den avsatta budgeten. Dock krävs inga detaljerade specifikationer. De som väljs för idéskiss får ett utökat underlag för aktuella rum och planerad färgsättning m.m.
Idéskissen kan också involvera färdiga verk för inköp. Den största utmaningen ligger dock i att hitta en bra gestaltning för restaurangtorget med nästan obefintlig ledig väggyta, loftgångar och takfönster.

Uppdrag
Vi väljer sedan 1-3 konstnärer som får genomföra sina idéer. De skriver ett avtal i två steg med arvoderat förarbete och beslut på genomförande. Fördelningen mellan arvodering av förarbete och genomförande bedöms utifrån idéskissen.

Budget
Efter avdrag för arvoden till idéskiss finns totalt 370 tkr för genomförandet.

Atriet behåller golvbeläggning och färgsättning men balkonger glasas in och en gångbro läggs till

Regional anknytning
Vi söker förslag som förhåller sig till regionen och/eller Region Kalmar läns (nuvarande landstingets) verksamhet på något sätt. Geografiskt, verksamhetsmässigt, mänskligt, historiskt eller annan aspekt med bäring på platsen. Kopplingen behöver inte vara direkt, men uppdraget är platsspecifikt.
I huset arbetar regionpolitiker och central förvaltning för Region Kalmar läns olika uppdrag inom hälsa, kommunikation, utbildning och kultur.

De konstnärliga material/tekniker som kan komma ifråga bör vara möjliga att genomföra inom nämnda tidsramar. Alla tekniker som klarar detta inom budgeten är tänkbara.

Entré, atrium före ombyggnad Se bild
Matsalstorg före ombyggnad Se bild
Matsalstorg före ombyggnad
Blomlådor, spaljé och segelduk ersätts med ny gestaltning.

Uppdaterad Tidplan
9 mars sista datum för intresseanmälan
23 mars meddelar konstgruppen vilka 10 konstnärer som får genomföra idéskiss
6 april senaste inlämningsdag av idéskissen
17 april meddelas vem/vilka som är valda för genomförande av förslag
1 september 2018 deadline för komplicerade montage i huset
Slutet av december deadline för verk med enklare montering

Urval beslutas av konstgruppen med representanter från verksamheten i huset i samarbete med Landstingskonsten och funktionsplanerare för ombyggnationen.

Publicering av valda för idéskiss och valda för genomförande publiceras efter beslut på denna webbsida.

Projektledare Jörgen Platzer
jorgen.platzer@ltkalmar.se