Miljö och hållbar utveckling

Vårt landsting jobbar hälsofrämjande och ska stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar.

Vårt miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa miljöpåverkan. Strategiska insatser på olika områden är en av förutsättningarna för att förverkliga vår vision om ett rikare, friskare och tryggare liv. Miljöarbetet är en naturlig del i verksamheternas vardag och sker inom tre fokusområden: Främja hälsa, förebygga förorening och förbättra resurshanteringen.

Mål och uppföljning

Varje år publiceras en miljöredovisning som ett avsnitt i landstingets årsredovisning. Där kan du följa hur väl miljömålen nås inom landstingets olika miljömråden: Läs aktuell årsredovisning och tidigare årsredovisningar

Miljöarbete:

  • Sedan 2009 har vi energieffektiviserat våra egenägda byggnader och lokaler med 8 procent.
  • Kalmar Länstrafiks bussar kör till 55 procent på förnyelsebara drivmedel, biogas och rapsolja.
  • Våra lokaler är uppvärmda fossilfritt och vi bygger kontinuerligt bort elkraft som uppvärmningsform.
  • Vi har investerat i länets första solcellsanläggning för elproduktion på Länssjukhuset i Kalmar. Nu har vi två anläggningar med en totalyta på 520 kvadratmeter solcellspaneler, som ger ca 65 000 kWh/år.
  • Vi har solpaneler på totalt 210 kvadratmeter för varmvattenvärmning, vilket ger ca 110 000 kWh/år, det motsvarar eluppvärmningen av drygt sju normalstora villor.
  • Sedan 2009 har vi minskat förbrukningen av lustgas med 60 procent i det centrala lustgassystemet vid Länssjukhuset i Kalmar. Det motsvarar en koldioxidreduktion på ca 910 ton.
  • Oskarshamns sjukhus miljöcertifierades under 2013 och Nybro hälsocentral miljöcertifierades under 2014.
  • Vid länets tre sjukhus finns totalt 14 laddplatser där patienter, besökare och medarbetare kan ladda sina el- och hybridbilar.

Miljöledningssystem

Med hjälp av ett Miljöledningssystem kan vi arbeta för effektivisera och förbättra vårt miljöarbete.

Vi har ett flertal certifierade och diplomerade arbetsplatser i verksamheten. En diplomerad arbetsplats har granskats vid en intern revision medan en certifierad arbetsplats dessutom genomgår en extern granskning. Samtliga revisioner återkommer regelbundet.

De mål som ofta är aktuella ute i verksamheterna är att effektivisera energianvändningen, förbättra källsorteringen och att arbeta med att byta ut miljö- och hälsofarliga kemikalier mot mindre farliga.

Miljörådet

Miljörådet, som består av miljöstrateg, miljösamordnare och miljöingenjör, har till uppgift att styra, leda och driva utvecklingen av miljöarbetet i landstinget.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen har ett uppdrag att utifrån gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning arbeta för utfasning och begränsning av hälso- och miljöfarliga kemikalier och kemiska produkter.