Landstingsfullmäktige i Borgholm

Nyhet 2015-06-03

Landstingsfullmäktige sammanträdde under onsdagen i Borgholm där bland annat årsredovisning, medborgarförslag, motioner och regionfrågan behandlades.

Efter omfattande debatt om det gångna verksamhetsåret godkände fullmäktige landstingets årsredovisning för 2014 och gav de förtroendevalda ansvarsfrihet. Samma sak gäller för en rad andra stiftelser och verksamheter där landstinget ingår som huvudman, exempelvis Kalmar läns museum, Regionförbundet, Samordningsförbundet i Kalmar län, Almi Företagspartner AB och Kalmar läns musikstiftelse.

Under eftermiddagen behandlades också interpellationer, frågor och två medborgförslag. Svaren på interpellationerna och den enda frågan finns bland handlingarna, som det går att komma till via länken till höger. När det gäller medborgarförslagen beslutades enligt förslag.

Landstingsfullmäktige behandlade vid sammanträdet två folkpartistiska motioner. I den första yrkades att avgiften för mammografiscreening, gynekologiska cellprovskontroller och aortascreening skulle avskaffas. Med bakgrund av att avgiften från den 1 januari sänkts till 100 kronor avslogs motionen. Alliansen och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. I den andra föreslogs att ungdomshälsan aktivt skulle informera om psykisk ohälsa ute i länets kommuner. Motionen återremitterades till landstingsstyrelsen för förnyad behandling.

Fullmäktige sa ja till tre olika byggprojekt som behandlades på onsdagen. Efter förstudier ska nu genomförandeplaner tas fram för nya psykiatrilokaler vid Länssjukhuset i Kalmar och lokaler för landstingets olika verksamheter i Emmaboda. För att bygga nya folktandvårdslokaler i Vimmerby anslogs 19 miljoner kronor.

Landstingsfullmäktige tog också beslut om att utreda förutsättningarna för att landstinget ska få status som regionkommun och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. Utredningen ska ske i dialog med länets kommuner och återredovisas i januari 2016. Sverigedemokraterna gjorde en protokollsanteckning att en folkomröstning ska ske om det blir aktuellt att Kalmar län ska ingå i en storregion.

Landstinget ansluter sig till Regionförbundets skrivelse till Trafikverket kring Tjust- och Stångdalsbanan. Tillsammans reagerar man mot Trafikverkets planer på att hoppa av satsningarna på Stångådalsbanan och Tjustbanan. I skrivelsen slås fast att busstrafik inte är ett alternativ.

"Ett modernt och effektivt vägalternativ till Tjust- och Stångådalsbanan är sannolikt inte en billigare lösning. Inte ens en motorväg ger de restider, utvecklingsmöjligheter, trafiksäkerhet med mer som den här delen av landet behöver för att kunna vara en integrerad del av ett större sammanhang."

I samband med sammanträdet avtackades landstingsdirektör Alf Jönsson för sin sina insatser under sin tid som landstingets högste tjänsteman. Landstingsfullmäktiges ordförande Ulf Nilsson gratulerade Alf Jönsson till det nya uppdraget som regiondirektör i Skåne.