Landstingsfullmäktige sammanträder

Nyhet 2015-11-18

Två dagars landstingsfullmäktige med landstingsplan 2016-2018 som den största frågan inleddes på onsdagen.

På förmiddagen behandlades bland annat tre medborgarförslag. Det var förslag om solceller på Oskarshamns sjukhus, fler audionomer inom vården och möjlighet att använda bussbiljett som p-biljett i samband med läkarbesök. I samtliga fall följde besluten landstingsstyrelsens förslag. Alliansen reserverade sig dock till förmån för förslaget om bussbiljett som p-biljett.

Delårsbokslutet lades till handlingarna. Ett förslag från alliansen om att förvaltningar med prognosticerade underskott skulle redovisa åtgärdsplaner för budget i balans i samband med landstingsstyrelsen i december fick inte stöd av majoriteten.

Folkpartiets motion om att utreda om barn- och ungdomshälsan aktivt ska informera om psykisk hälsa ute i länets kommuner avslogs av majoriteteten.

Landstinget ska ta fram riktlinjer och rutiner för det behov av information, råd och stöd som barn har om en förälder eller annan vuxen som barnet bor ihop med hastigt avlider, drabbas av allvarlig sjukdom, är alkoholmissbrukare eller har en psykisk störning eller funktionshinder. Det svaret ges på en motion från tre Centerpartister om att införa  ett barntraumateam. Centerpartiet ville bifalla motionen.

Det pågår redan ett utvecklingsarbete mellan landstinget och länets kommuner för att bygga upp team där den specialiserade vården bidrar till att mer avancerad vård ska kunna ges till äldre i hemmet. Det svaret ges på en FP-motion om att införa närsjukvårdsteam som utgår från de äldre patienternas behov. Folkpartiet reserverade sig till förmån för motionen