Historiskt beslut vid landstingsfullmäktige

Nyhet 2016-02-24

2019 vill landstinget att Region Kalmar län skapas. Det framgår av det historiska beslut som landstingsfullmäktige tog på onsdagen.

Beslutet innebär att landstinget ansöker hos regeringen om ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län så att landstinget i Kalmar län från 1 januari 2019 omfattas av lagen och kan bilda en region med direktvalt regionfullmäktige. Det innebär att arbetsuppgifterna i det nuvarande landstinget och Regionförbundet i Kalmar län tas över av den nya regionen.

En parlamentarisk arbetsgrupp ska ta fram förslag till en ny politisk organisation för Region Kalmar län 2019-2022 under våren 2018 för beslut i landstingsfullmäktige i juni 2018. Första valet till det nya regionfullmäktige sker i september 2018.

Samtliga partier ställde sig bakom beslutet. Sverigedemokraterna gjorde dock en protokollsanteckning om att ett eventuellt framtida bildande av en storregion ska föregås av en folkomröstning. SD förutsätter också att samtliga partier blir representerade i den parlamentariska arbetsgruppen och att samtliga politiska uppdrag fördelas som om lagen om proportionellt valsätt har använts.

Tre motioner togs upp under fullmäktigesammanträdet. I samtliga fall följde fullmäktige landstingsstyrelsens förslag. I ett fall, en KD-motion om gratis preventivmedel för unga, reserverade sig kristdemokraterna mot att den avslogs.

Under förmiddagen behandlades också en utvärdering av kollektivtrafiken sedan landstinget tog över huvudmannaskapet och patientnämndens verksamhetsberättelse för 2015.

Under eftermiddagen behandlades fyra medborgarförslag. Fullmäktige ställde sig i samtliga fall bakom landstingsstyrelsens förslag till beslut. I två fall, dels när det gällde ambulerande vaccinationsteam och dels om fritt val inom hörselvården blev det debatt och votering. När det gällde vaccinationsteam reserverade sig Allianspartierna till förmån för eget förslag och Sverigedemokraterna för eget. När det gällde hörselvården reserverade sig Allianspartierna och Sverigedemokraterna till förmån för en utredning om att vårdvalet skulle utökas till att också gälla hörselvården i länet.