Landstingsfullmäktige 5 mars

Nyhet 2014-03-05

Under onsdagen sammanträdde landstingsfullmäktige i Oskarshamn.

Bland det första som behandlades var åtta medborgarförslag. I samtliga fall blev beslutet det samma som i landstingsstyrelsen.

I ett fall, förslaget om en översyn av sjukresereglerna, reserverade sig de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. De ville att landstingsdirektören skulle få i uppdrag att utreda kostnaderna av att justera kilometerersättningen för sjukresor med egen bil till den statliga nivån för avdragsgilla resor. Majoritetens förslag om att istället behandla medborgarförslaget i samband med budgetprocess 2015 segrade dock med siffrorna 35-31.

Motioner

Under onsdagen beslöt fullmäktige att säga ja till att införa självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel och att ta upp finansieringsfrågan vid plan- och budgetprocess inför landstingsplan 2015-2017. Förslaget kom i en motion från Christer Jonsson (C).

Fullmäktige sa också ja till att undersöka förekomsten av utlandsutbildad personal bland nyanlända i länet och därefter stödja och utbilda dem och därigenom få möjlighet att täcka en del av landstingets behov av nya medarbetare. Detta efter en motion från Kaj Holst (M).

Också Henrik Yngvesson (M) fick ett positivt bemötande när det gällde en motion om att ta fram en strategi för att finna obehandlade och underbehandlade patienter med förmaksflimmer.

Landstinget kommer att göra en fördjupad analys verksamhetsmässigt och ekonomiskt av att såväl höja som sänka åldersintervallet för mammografi. Det svaret ges på en motion från Lisbeth Lindberg (FP).

Landstinget biföll också en motion från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) om en kartläggning för att öka antalet lönebidragsanställda. Vidare ska en utredning göras av hur fler lönebidragsanställda påverkar möjligheten att behålla antalet personliga tjänster.

Däremot blev det votering kring en C-motion om att landstinget tillsammans med Oskarshamns kommun skulle starta ett utvecklingsarbete för provtagningar på mindre orter genom användning av ny teknik. Majoriteten pekade i svaret dels på riktlinjerna för hemsjukvårdsväxlingen och dels på att det inte ingår i grunduppdraget för Hälsoval Kalmar län. Ett svar som segrade med siffrorna 35-31. Alliansen och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för motionen.

Med siffrorna 35-31 avslogs också en FP-motion om försöksverksamhet med mobil hälso- och sjukvård i Oskarshamn.

Sverigedemokraterna vara inte helt nöjda med svaret på en motion om att använda fri mjukvara med att IT-förvaltningen har en strategi som innebär att fri mjukvara används när så är möjligt och lämpligt. I SD-motionen krävdes att landstinget skulle planera för en övergång till fri mjukvara. Med siffrorna 64-3 sa fullmäktige ja till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Kalmar Läns Museum

Ett enigt landstingsfullmäktige beslutade om att ge Kalmar Läns Museum ett extraanslag på sammanlagt 6,3 miljoner kronor för åren 2014-2015. Anledning till beslutet är att kostnaden för flytten av de permanenta samlingar till f d Volvofabriken har ökat från tio miljoner kronor till tjugo miljoner.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet lämnade in en gemensam protokollsanteckning med kritik mot hanteringen av frågan, men ställde sig samtidigt bakom beslutet. Också Sverigedemokraterna gjorde en protokollsanteckning mot hanteringen.