Landstingsfullmäktige sammanträdde

Nyhet 2015-09-30

Motioner, medborgarförslag och övertagande av ansvaret för regional kulturverksamheten. Det stod på agendan vid landstingsfullmäktiges sammanträde.

Under förmiddagen sa ledamöterna ja till att landstinget tar över ansvaret för den regionala kulturverksamheten från Regionförbundet i Kalmar län. Också  fördelningen av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott kommer från 2016 att hanteras av landstinget. Beslutet förutsätter att länets samtliga kommuner godkänner förändringen.

Inom landstinget bildas en politisk nämnd på fem ledamöter, samtidigt som det skapas en tjänstemannaorganisation för det nya ansvarsområdet.

Sverigedemokraterna reserverad sig mot beslutet till förmån för att den politiska nämnden istället skulle bestå av elva ledamöter.

Medborgardialog ska utvecklas

Landstingsfullmäktige ställde sig också bakom ett initiativ från medborgarutskottet om att utveckla medborgardialogen så den blir ett permanent och kontinuerligt inslag i landstingets styrningsprocess.

Tanken är bland annat att införa en medborgarpanel för att fler ska få möjlighet att påverka landstingspolitiken, att inrätta en barn- och ungdomspanel för att lyfta barn- och ungdomsperspektivet, att testa olika metoder för medborgardialog samtidigt som man fortsätter med de metoder som förekommer i dag.

Motioner och medborgarförslag

Fyra olika motioner behandlades av fullmäktige. I samtliga fall togs beslut enligt förslag. Det handlade bland annat om åtgärder för att minska byråkratin, att ta till vara den språkliga kompetensen bland medarbetarna, att utveckla arbetet för att förebygga och förhindra våld i nära relationer och att höja attraktiviteten inom primärvården.

När det gällde den sistnämnda motionen reserverade sig allianspartierna för konkreta åtgärder som  strategisk lönesättning med glesbygdstillägg, att införa äldremottagningar, att inrätta utbildningscenter inom primärvården för komplettering av kompetens hos utländska läkare och svenska läkare med utländsk läkarexamen och att agera för ett nationell hyrläkarstopp.

När det gällde ett nationellt hyrläkarstopp fick alliansen stöd av Sverigedemokraterna.

Besluten när det gällde de åtta medborgarförslag som behandlades följde förslagen från landstingsstyrelsen. I ett fall blev det en reservation från alliansen, som tyckte att ett förslag om billigare kollektivtrafik skulle vägas in i den pågående översynen av prissystemet.