Landstingsfullmäktige fortsatte

Nyhet 2014-11-28

På fredagsmorgonen återupptog landstingsfullmäktige sitt sammanträde med att ett stort antal val genomfördes.

Det gällde bland annat vardera elva ledamöter till landstingsfullmäktiges tre delegationer och två utskott; medborgarutskottet, folkhälsoutskottet och delegationerna för sjukhusvård och regionsjukvård, för psykiatrivård och för primärvård och f0lktandvård. Sverigedemokraterna begärde proportionella val när det gällde de tre delegationerna. Vilket innebar att valet fick göras med valsedlar. Utfallet blev dock det samma som valberedningens förslag.

Också val till bland annat trafikstyrelsen, regionstyrelsen och patientnämnden skedde, samtliga val utföll enligt valberedningens förslag.

Påfredagseftermiddagen avslutades också budgetdebatten och landstingsplanen 2015-2017 och budget för 2015 kunde antas efter 27 voteringar. Alliansen reserverade sig till förmån för sina yrkanden och Sverigedemokraterna för sina.

På en punkt förändrades budgeten i förhållande till det ursprungliga förslaget. Terminskorten för skolelever höjs inte lika mycket som tidigare föreslagits.

Övriga beslut

  • Landstingsfullmäktige godkände försäljning av två fastigheter i Oskarshamn för sammanlagt 24 miljoner kronor.
  • Landstinget förbinder sig att tillsammans med Kalmar kommun se till att Kalmar läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder.
  • I fortsättningen kommer trappklättrare att kostnadsfritt erbjudas inom färdtjänsten till hemadressen i avvaktan på kommunal bostadsanpassning under 12 månader. Också till besöksadress erbjuds trappklättrare mot avgift.
  • Fullmäktiges beslut när det gällde de fyra motioner som behandlades följde landstingsstyrelsens förslag. I två fall blev det bifall, dels när det gäller om att förebygga allergi bland barn och dels en motion om att ansluta landstinget till nätverket Arbetsgivare för anhöriga. En motion om ändring av landstingets riktlinje för finansförvatning avslogs. Den fjärde motionen om daglig fysisk aktivitet ansågs besvarad.