Granskning av remisshanteringen

Pressmeddelande 2016-12-12

Landstingets revisorer är fortfarande inte helt nöjda med hur remisserna hanteras inom sjukvården i landstinget.

2013 gjordes en granskning av remisshanteringen. Det framkom då flera brister. Mot den bakgrunden har landstingets revisorer låtit konsulter från KPMG genomföra en ny granskning.

På ett flertal punkter har förbättringar skett för att komma till rätta med tidigare brister. Men trots detta behöver ytterligare brister förbättras.

Det är tre punkter som revisorerna pekar på:

  • Samtliga verksamheter ska ha skriftliga rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter om remisshantering och de ska vara aktuella. Granskningen visar att de flesta verksamheter som undersökts saknar någon av de delrutiner som ska finnas.
  • De verksamheter som har relativt långa ledtider bör se över sina rutiner för att korta dessa. 91 procent av remisserna bedöms inom fem dagar, men det finns remisser där det tagit väldigt lång tid från ankomst till bedömning.
  • Det finns i dag inget formellt krav på att verksamheter ska ha rutiner för att remisser inte blir liggande på grund av att de inte signerats. Revisorerna anser att landstingsstyrelsen bör överväga att tillföra detta som krav i befintlig riktlinje för remisshantering.

Revisorerna vill ha svar från landstingsstyrelsen till den 30 mars 2017 om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att ske för att tillvarata förbättringsförslagen i granskningen.

Mer information

Anders Björkman, ordförande, landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85