11,5 procent hade en vårdrelaterad infektion

Pressmeddelande 2013-05-22

11,5 procent av de inneliggande patienterna vid länets sjukhus den 19 mars hade någon form av vårdrelaterad infektion.

Det visar den senaste nationella mätningen. För landstinget är det en försämring sedan i höstas och siffran ligger över rikssnittets 9 procent.

- Att förekomsten av vårdrelaterade infektioner är högre vid denna mätning kan delvis förklaras av stor förekomst av vinterkräksjuka på ett par avdelningar. Även om det inte går att dra någon säker slutsats av en enskild mätning visar den sammanlagda bilden de senaste åren att det inte skett någon säkerställd minskning varken i vårt landsting eller i riket, säger hygienläkare Per-Åke Jarnheimer, som dock tror på förbättringar.

- I veckan breddinförs det så kallade infektionsverktyget, som gör det möjligt att analysera och följa upp både antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner. Detta verktyg i kombination med effektiva insatser kan leda till en minskning av antalet vårdrelaterade infektioner

En annan nationell mätning som också presenteras i dag visar att sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler fortfarande är god i landstinget. Följsamheten till rutinerna och reglerna 81 procent, mot 72 procent för riket som helhet.

- Trots detta goda resultat finns fortfarande stora möjligheter till ytterligare förbättring. Alla personalkategorier i sjukvården behöver hjälpas åt att påminna varandra för att vi ska förbättra resultaten ytterligare, säger hygienläkare Per-Åke Jarnheimer.

Landstingets mål är att kunna erbjuda Sveriges bästa kvalitet och säkraste sjukvård till 2014. Att ständigt förbättra vårdhygienen och minska andelen vårdrelaterade infektioner är några av delmålen.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, hygienläkare
0480-81 440