Lex Maria-anmälan efter sen diagnos

Lex Maria 2012-10-10

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Detta sedan det dröjde två månader att ställa diagnos vid en tumörsjukdom.

Fallet gäller en man som sökte akut i slutet av maj på grund av vänstersidig flank- och ljumsksmärta. Han hade även en uttalad viktnedgång. Man uppfattade tidigt i förloppet att det fanns anledning att utreda patienten med hänsyn till eventuell tumörsjukdom.

Under tiden som följde kvarstod och förvärrades hans besvär. Han hade ett flertal kontakter med såväl sjukhus som primärvård, men det kom att dröja två månader från det att han första gången sökte vård till dess att farhågan om tumörsjukdom bekräftades, en tidrymd som kan uppfattas som alltför lång.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
070-692 86 18

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.