Lex Maria-anmälan efter självmord

Lex Maria 2012-12-19

Chefläkare Charlotta Brunner vid psykiatriförvaltningen har gjort två anmälningar enligt lex Maria. Anmälningarna gäller personer som tagit sina liv.

I det ena fallet handlar det om en 66-årig man som successivt försämrats i sitt mående med psykotiska symtom sedan våren 2012. Det förelåg även en misstanke om demensutveckling. Patienten vårdades inneliggande i Västervik enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) sedan juni 2012.

Patienten tog sitt liv under pågående vård.

Det andra fallet gäller en 33-årig man med ångest och depressionsbesvär i kombination med missbruk. Mannen hade kontakt med Beroendecentrum, som är en öppenvårdsklinik inom psykiatrin, under ett par månaders tid.

Mannen tog sitt liv i anslutning till kontakt med öppenvård.

 

Mer information:

Charlotta Brunner, chefläkare    Telefon 0480-812 26

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.