4 500 länsbor får svara på miljöfrågor

Pressmeddelande 2015-03-24

Hur påverkas du av miljön? Det kommer 4 500 länsinvånare att få möjlighet att svara på den närmaste tiden.

Den här veckan går ett brev ut till dem med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall de störs av trafikbuller eller vedeldningsrök och hur ofta de har andningsbesvär av bilavgaser eller näsan rinner av allergi. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska hjälpa till att kartlägga hur miljön påverkar vår hälsa.

Frågorna till invånarna i Kalmar län är en del av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten står bakom. Målet med den nationella miljöhälsoenkäten är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna kvinnor och män i Sverige. Länsstyrelsen och Landstinget i Kalmar län och två kommuner bekostar en utökad undersökning för att få veta hur människors hälsa påverkas av miljön i länet.

Liknande nationella enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999 och Länsstyrelsen har tillsammans med Landstinget i Kalmar län gjort utökade undersökningar sedan dess. Varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen om invånarna i Kalmar län kommer till exempel att användas för att få underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål. På så sätt kan man se om en störning har blivit större eller mindre sedan tidigare undersökningar.

Mer information

Annika Andersson, miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen
010-223 85 71

Krister Björkegren, utvecklingsdirektör Landstinget i Kalmar län
0490-862 60