Lex Maria-anmälan efter missad hjärtinfarkt

Lex Maria 2015-07-03

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en hjärtinfarkt inte uppmärksammats.

Fallet gäller en kvinna i 70-årsåldern som kom in akut med starka smärtor i bröstkorg och rygg. Helt nyligen hade man konstaterat sjukdom som skulle kunna förklara symptombilden och den fortsatta handläggningen kom helt att fokusera på denna sjukdom. En hjärtinfarkt som inträffade under vårdtiden uppmärksammades av denna anledning därför inte förrän det var för sent att vidta specifika åtgärder för att begränsa infarktens utbredning. Patienten avled kort därefter.

Huruvida de initiala symptomen också var betingade av syrebrist i hjärtat eller hade annan orsak går inte att avgöra eftersom något EKG med hänsyn till den initiala bedömningen av orsak till smärtan inte togs vid inkomst.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare 0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.