Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Lex Maria 2015-10-14

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos fördröjts.

Fallet gäller en patient som efter operation för tjocktarmstumör regelbundet genomgick kontroller med datortomografi. Vid en sådan kontroll i augusti 2014 noterades i utlåtandet en nio millimeter stor lymfkörtel i vänster armhåla, och att denna körtel kunde ses även vid kontrollen sex månader tidigare. Den hade ökat i storlek några millimeter mellan de båda undersökningarna.

Inte förrän efter ytterligare två datortomografikontroller och ett år senare leder beskrivningar av det radiologiska fyndet av en successivt allt större lymfkörtel till klinisk undersökning och att en bröstcancer diagnostiseras.

Upptäckten att patienten inte bara hade en tjocktarmstumör utan även en bröstcancer borde kunnat ha skett åtminstone ett år tidigare än vad som blev fallet.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.