Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

Lex Maria 2015-12-23

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd behandling av en njurkomplikation.

Fallet gäller en man med konstgjort blodkärl till sin enda kvarvarande njure efter en tidigare operation av stora kroppspulsådern.

Mannen kom in akut kvällstid på grund av sviktande njurfunktion, sannolikt sedan två dygn tillbaka. Han remitterades efter telefonkontakt omedelbart vidare till jourhavande kirurg med misstanke på stopp i det konstgjorda blodkärlet.

Kirurgen kunde inte omedelbart ta sig an patienten och förefaller därefter ha glömt ärendet under natten varför ett antal timmar passerade utan ytterligare aktivitet. Fallet uppmärksammas direkt påföljande morgon och efter mycket snabb handläggning transporterades patienten till universitetsklinik för åtgärd.

Det går inte att bedöma om patientens bestående njurfunktionsnedsättning efter denna händelse hade kunnat undvikas om handläggningen inte fördröjts.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.