8,5 procent med tryckskador

Pressmeddelande 2015-04-17

Den 4 mars hade 8,5 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår.

Det visar den senaste nationella mätningen som ägde rum samma dag över hela landet. Snittet för riket var 13,6 procent. Det lägsta resultatet i mätningen var 8,5 procent och det högsta drygt 18 procent.

2008 när mätningarna började hade drygt 18 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Från 2011 har resultaten för Kalmar län stadigvarande landat mellan 7 och 12 procent vid de olika mättillfällena.

- I resultatet ser vi att antalet trycksår som uppkommer på sjukhus fortsätter att ligga på en låg nivå. Detta trots att vi vid mättillfället hade en hög andel riskpatienter. Men vi kan inte vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus. Därför pågår också vårt förbättringsarbete ständigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att riskbedömning ska ske inom 24 timmar, att den hudbedömning som sker vid inskrivning ska dokumenteras, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90