Andelen vårdskador minskar i länet

Pressmeddelande 2016-12-22

Vårdskadorna minskar successivt både i landet som helhet och inom Landstinget i Kalmar län. Det visar en genomgång av nära 60 000 journaler.

I rapporten Skador i vården som publiceras i dag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) framgår att Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som har lägst andel undvikbara skador, så kallade vårdskador, i landet.

- Vi följer den nationella trenden och har sedan journalgranskningarna började 2013 sett en tydlig minskning av vårdskador. En förklaring är ett gott patientsäkerhetsarbete, men också att antalet utlokaliserade patienter är få liksom överbeläggningarna, säger chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus, som också sitter med i SKL:s patientsäkerhetsnätverk.

Samtidigt konstaterar Lars Good att siffrorna ska betraktas med viss försiktighet då det statistiskt inte går att göra några säkra jämförelser mellan landstingen. Antalet granskade patientjournaler är för litet och det är subjektiva bedömningar sjukhus för sjukhus som ligger till grund för inrapporteringen.

Utlokaliseringar, där en patient av platsbrist flyttas till en annan avdelning som inte har rätt kompetens, pekas i rapporten ut som en tydlig patientrisk. Utlokaliserade patienter drabbas dubbelt så ofta av vårdskador som patienter som vårdas på en avdelning med rätt kompetens. I rapporten varnas för den ökning som skett i landet när det gäller utlokaliseringar.

På länets sjukhus är det en medveten strategi att i minsta möjliga omfattning utlokalisera patienter. Landstinget är ett av dem i landet som ligger lägst både när det gäller utlokaliseringar som överbeläggningar.

- Det är glädjande att andelen vårdskador minskar och att det är en stadigvarande minskning över tid. Men samtidigt går det inte att vara nöjd. När det gäller skador inom vården som går att undvika är och måste målet vara noll, säger Lars Good.

Vårdskador leder till onödigt lidande och längre vårdtider för patienterna, men också till ökade kostnader för landstingen och samhället i stort. Omkring 100000 patienter beräknas årligen drabbas av vårdskador vid landets sjukhus med mer än dubbelt så lång vårdtid som följd. Bara kostnaden för den extra vårdtiden uppskattas till sju miljarder kronor årligen.

Fakta

Under perioden januari 2013-juni 2016 har 58 473 vårdtillfällen granskats vid 60 sjukhus i Sverige. Undersökningen är den största journalgranskningsstudie som genomförts internationellt sett.

I Kalmar län rör det sig om 2 276 vårdtillfällen som granskats under perioden.

Mer information

Lars Good, chefläkare, Oskarshamns sjukhus
0491-78 29 59