Arbetsterapeut disputerar om arbetsförmåga

Pressmeddelande 2014-04-10

En doktorsavhandling av Inger Jansson visar hur betydelsefullt det är att låta flera perspektiv mötas när det gäller att uppnå arbetsförmåga.

Olika perspektiv på arbetsförmåga behöver uppmärksammas för att förbättra individens förutsättningar, befintliga behandlingsmetoder och omständigheter på arbetsplatser och i vardagslivet.

Det framgår av doktorsavhandlingen "On the nature of working ability", som arbetsterapeut Inger Jansson disputerar med på fredag vid Hälsohögskolan i Jönköping.

- Arbetsförmågan kan upptäckas genom omorientering, skapas genom stöd och anpassning och förbättras genom utveckling av individens förmåga. För att lyckas med detta måste individ-, rehabiliterings- och arbetsgivarperspektivet mötas, säger Inger Jansson, som i sitt avhandlingsarbete granskade just dessa tre perspektiv.

Individperspektivet utgick från intervjuer där det uttrycktes behov av stöd från professionella och arbetsgivare för att kunna återgå till arbete efter långvarig sjukskrivning.

- De intervjuade hade positiva erfarenheter av aktiva rehabinsatser i stället för enbart sjukskrivning och medicinering. Dessa aktiva insatser var individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) och egenvårdsgrupper med problembaserad metod (PBM), säger Inger Jansson.

I rehabiliteringsperspektivet låg fokus på symtomlindring och utveckling av grundläggande förmågor och "coping strategier". Både PBM och KBT visade signifikant symtomlindring beträffande ångest och depression.

- Egenvårdsgrupper kan vara ett kostnadseffektivt komplement till andra behandlingar. I både PBM-gruppen och framförallt KBT-gruppen hade den egenskattade arbetsförmågan förbättrats, säger Inger Jansson.

I arbetsgivarperspektivet fick arbetsgivare, som har erfarenhet av anställda med långvariga hälsoproblem, definiera arbetsförmåga. Vetskapen om deras förväntningar på arbetsförmåga gör det lättare att anpassa för individer med hälsoproblem.

- Men enligt arbetsgivarna är det inte bara hälsoproblem som kan begränsa arbetsförmågan. Den kan även begränsas om man är fokuserad på något privat, exempelvis att bygga hus eller genomgå skilsmässa. Med engagemang och intresse kan man dock överbrygga vissa begränsningar, säger Inger Jansson.

Forskningen har huvudsakligen gjorts inom Landstinget i Kalmar län. Inger Jansson är för tillfället tjänstledig från landstinget och anställd på Hälsohögskolan i Jönköping, men hon har fortsatta uppdrag för Landstinget i Kalmar län.

Disputationen sker kl 13.00 den 11 april vid Hälsohögskolan i Jönköping, lokal Forum Humanum.

Mer information

Inger Jansson, leg. arbetsterapeut, specialist inom arbetsliv
Länssjukhuset i Kalmar

Telefon: 070-270 94 11