Årsprognos på 12 miljoner

Pressmeddelande 2015-10-14

Den ekonomiska prognosen för 2015 pekar på ett resultat på 12 miljoner kronor, 122 sämre än budget. Det framgår av delårsrapporten efter augusti.

Budgetutfallet för verksamheterna beräknas bli -162 miljoner, för skatter, utjämning och generella statsbidrag –3 miljoner samt för finansnettot +43 miljoner.

Prognosen för landstingets förvaltningar pekar på ett budgetunderskott på 196 miljoner kronor. Störst underskott uppvisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen. En förklaring är den ökade kostnaden för bemanningsföretag. På årsbasis beräknas den till 128 miljoner, att jämföra med 101 miljoner förra året. Därför är en av de viktigare åtgärderna både på kort och lång sikt att fasa ut bemanningsföretagen.

Delårsrapporten visar att landstinget inte klarar budgetmålet om ett överskott på två procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet stannar vid 0,2 procent. Däremot klaras det andra ekonomiska målet om att till 100 procent finansiera investeringar med egna medel.

Landstingets delårsbokslut redovisar vid sidan av ekonomiska nyckeltal också hur väl olika kvalitetsmål uppnåtts. Det gäller exempelvis följsamhet till hygienregler, andel trycksår som uppkommit på sjukhus och andelen antibiotikarecept.

När det gäller dessa tre mål så är följsamheten till hygienreglerna 96 procent bland medarbetarna, 3,8 procent av de inneliggande patienterna har enligt den senaste mätningen fått trycksår på sjukhus och antalet antibiotikarecept per 1 000 personer är 322 mot målets 300.

Landstinget i Kalmar län har under flera år haft en rekordlåg sjukfrånvaro bland sina medarbetare. En ökning skedde under början av året men har sedan stannat upp. Flera förvaltningar jobbar proaktivt med hälsofrågor för att undvika sjukfall.

Alliansen reserverade sig till förmån för sitt yrkande om att förvaltningarna med underskott ska redovisa åtgärdsplaner för en budget i balans vid landstingsstyrelsens sammanträde i december.