Åttonde året i rad med positivt resultat

Pressmeddelande 2013-02-04

Landstinget redovisar ett positivt resultat på 148 miljoner kronor för 2012.

Det framgår av den bokslutsrapport som presenterades på måndagen. I resultatet ingår en så kallad jämförelsestörande post i form av en engångsåterbetalning av försäkringspremier på 80 miljoner kronor. Ser man till justerat resultat är det åttonde året i rad som landstinget redovisar ett överskott.

Landstinget i Kalmar län har under 2012 uppnått två av de tre finansiella målen. Målet om två procents överskott i förhållande till skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag nåddes, liksom att alla ny- och reinvestering i fastigheter och inventarier har skett med egna medel utan upplåning. Däremot uppnås inte målet om en soliditet på 48 procent. En förbättring med en procentenhet till 42 procent har dock skett under året.

Landstinget har också klarat flera mål för riktade insatser inom ett flertal statsbidragsområden, såsom patientsäkerhet, äldreområdet, minskad sjukfrånvaro och rehabilitering. Landstinget har under året förbättrat tillgängligheten till specialistvården både avseende besök och operation/behandling. För landstingets del beräknas detta ge ett statsbidrag på 49 miljoner ur den så kallade kömiljarden.

Under året har landstinget investerat 333 miljoner kronor, varav 173 miljoner i fastigheter. Största enskilda projekt är den pågående ombyggnaden av akutmottagning, operations- och uppvakningsavdelning på Länssjukhuset i Kalmar.

Under 2013 och 2014 förväntas en svagare konjunkturutveckling, som beräknas försämra skatteintäkterna med 25-30 miljoner kronor de kommande åren jämfört med landstingsplanen 2013-2015 som antogs i november.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55

Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör
070-642 41 96